ОМАЙНА РОДНА РЕЧ

Научават се да четат и пишат, овладяват значението на думите, осмислят езиковите ситуации – постепенно навлизат в света на българския език

Практическото овладяване на българския език от децата в предучилищна възраст е основа на вербалната комуникация. Резултатите от овладяването на езика и развитието на речта правят възможни по-нататъшната им реализация и обучение.

В часовете малчуганите ни се запознават с националните ценности и традиции, съхраняващи и утвърждават националната им идентичност.

Образователното съдържание прави плавен преход към следващото ниво чрез игрови и логически задачи по български език и литература. Чрез тях децата развиват и обогатяват устната си реч; усвояват значението на думите в разнообразни ситуации; научават се да слушат и да говорят активно.